กิจกรรมการจัดการความรู้

ในช่วงที่ผ่านมา คณะได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน มีการร่วมกันหาแนวทางพัฒนาทุกพันธะกิจและมีการนำไปใช้จริง  เช่น การพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านงานช่าง ( Hands On) แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน การพัฒนานักศึกษาในและนอกห้องเรียน การพัฒนาและเพิ่มผลงานวิจัยของอาจารย์ การสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับภาคเอกชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานประจำวันให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยส่งบุคลากรไปถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและขั้นตอนการประเมิน Core Competency ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น

“การระดมสมอง โดยใช้ Facilitator หัวข้อ “แผน KM ของคณะวิศวกรรมศาสตร์” 14 กันยายน 2559”

   การใช้ Facilitator ในการระดมสมอง หัวข้อ “Hands On คณะวิศวกรรมศาสตร์” 17 พ.ย. 2559 นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการฝึกอบรมวิทยากรด้านพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์(อาจารย์และช่างเทคนิค)

“การใช้ Facilitator ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ระบบงานบัณฑิตศึกษา” 31 มกราคม 2560”

Follow Us

ติดตามเราได้ที่