งานบริหารบุคคล

แบบฟอร์ม

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

การบรรจุบุคลากร

 

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับบริหารงานบุคคล

คุณสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9019
Email : somjai.che@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่