งานพัฒนาบุคลากร

การจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกำหนดแนวทางจัดการความรู้ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx ) โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ประกอบด้วยผู้บริหารคณะและผู้แทนทุกหน่วยงานสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ของคณะจะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอกตามโอกาส และนำมาถ่ายทอดสู่ประชาคม ส่วนบุคลากรทั่วไปของหน่วยงาน จะได้รับการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  (Learning by Doing) โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้ของหน่วยงานหรือผู้บริหารทำหน้าที่เป็น Facilitator ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ในการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีแผนการจัดการความรู้ แสดงกระบวนการจัดการความรู้ที่ทีมจัดการความรู้ของคณะจัดทำขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังภาพ

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน มีการร่วมกันหาแนวทางพัฒนาทุกพันธะกิจและมีการนำไปใช้จริง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยส่งบุคลากรไปถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ 

ดูเพิ่มเติม

คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9012
Email : chatchai.moo@mail.kmutt.ac.th

   

Follow Us

ติดตามเราได้ที่