งานพัสดุ

เว็บไซต์สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ (มจธ.)

คุณนพคุณ แท่นมาก
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9023
Email : noppakun.tan@kmutt.ac.th

คุณศุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9023
Email : supphawan.rak@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่