งานช่างและโสตทัศนูปกรณ์

แบบฟอร์ม

ระบบจองที่จอดรถ

ระแบบแจ้งซ่อมออนไลน​์

แผนการซ่อมประจำปี

การให้บริการห้องประชุม

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก


ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่
2. ส่งใบคำขอใช้สถานที่มาที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ติดต่อรับสำเนาการใช้บริการสถานที่ ที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสาร/หลักฐาน
1. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมและสถานที่
2. แนบโครงการที่ได้รับอนุมัติพร้อมกำหนดการ
3. รายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือแผนผังการใช้สถานที่

ดาวน์โหลดใบขอใช้สถานที่


ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์
2. ส่งใบคำขอใช้ยานพหนะมาที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้ควบคุมรถตรวจสอบรายละเอียดการขอใช้ยานพาหนะเดินทางเช่น
    จำนวนผู้เดินทาง/สถานที่เดินทาง/เวลาออกเดินทางและเวลากลับ
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ
5. แจ้งพนักงานขับรถทราบและลงข้อมูลในตารางใช้ยานพาหนะ ของคณะฯ
6. สรุปรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/รายงานการใช้ยานพาหนะ

ดาวน์โหลดใบขอใช้ยานพาหนะ

คุณภิญโญ ภาคฐิน
นายช่างเทคนิค

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9015

คุณอโนทัย โพธิสุวรรณ
นักเทคโนโลยีการศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9015
Email : anothai.pho@mail.kmutt.ac.th

คุณไพทูรย์ บัวบังใบ
พนักงานขับรถ

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9015

คุณขวัญชัย เชื้ออินทร์
พนักงานขับรถ

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9015

Follow Us

ติดตามเราได้ที่