งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการรับงานวิชาการ Download
กค 39 แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก Download
ระเบียบการรับงานบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2548 Download
ระเบียบการรับงานบริการวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2551 Download
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ MOU (นต01) Download
ฐานข้อมูล MOU Download
เกณฑ์การคิดการจัดสรร FTEWiL Download
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักศึกษา WiL สำหรับการจัดสรรงบประมาณ FTEWiL Download
ประกาศการคิดภาระงานกรณีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ WiL Download
ประกาศเกณฑ์การจัดสรรคืนภาค 2% Download

 

เว็บไซต์สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

คุณเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9016
Email : kriangkrai.chi@mail.kmutt.ac.th

คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
พนักงานช่วยบริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9016
Email : emorn.kum@gmail.com

Follow Us

ติดตามเราได้ที่