โครงสร้างองค์กร


วิสัยทัศน์คณบดี

การที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกมานั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วัตถุดิบ หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ


Vision & Core Value

Vision : Engineering Excellence to Enhance Socia Capabilities

Core Value : ขยันสู้งาน วิชาการเข้มแข็งร่วมแรงมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม


โครงสร้างการบริหาร

การบริหาร และการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร​์ มจธ. ประกอบด้วย คณบดี และรองคณบดี ที่ปรึกษาคณะฯ มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังต่อไปนี้

    • ดูเพิ่มเติม

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตวิศวกรมืออาชีพ ที่มีวิชาการเป็นเลิศและศักยภาพการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม สามารถทำงานในระดับสากล
2. ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. ผลิตงานบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
4. บริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคลตอบสนองเป้าหมายวิสัยทัศน์ อย่างมีธรรมาภิบาล

Follow Us

ติดตามเราได้ที่