Day

August 15, 2018

การทดลองประเมิน (Mock Visit) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2561

Posted on15 Aug 2018
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) marut