เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา

1
อันดับประเทศ
501-600
อันดับโลก

หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับจัดอันดับระดับโลก

World University Rankings 2018 by subject : Engineering & Technology

History

พ.ศ. 2503

4 กุมภาพันธ์ 2503 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา รับผู้จบเตรียมอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อ 3 ปี ได้วุฒิ ปว.. นับเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทย ที่รับผลิตช่างเทคนิคจากผู้จบชั้นสูงสุดสายสามัญ ใช้หลักสูตรรวมแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts) ปีแรกให้เรียนเหมือนกันทุกวิชา ได้แก่ วิชาช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างโลหะ และเขียนแบบ และได้จัดให้ศึกษาวิชาสามัญอีก 6 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

พ.ศ. 2514

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาปนาขึ้นมาจากวิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 และในปี 2514 ได้รวมกับวิทยาลัยเทคนิค พระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เป็นสถาบันเทคโน โลยีพระจอมเกล้า สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2517 ได้ยกฐานะ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และในปี 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมใน ทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ. 2541

ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามพระราช- บัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี .. 2541 ได้กำหนด ให้มีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับ ดูแลของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคล พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 11 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2541

พ.ศ. 2556

ปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร Liberal Arts Engineer ที่ มจธ.ราชบุรี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนระบบ Residential College แห่งแรกของประเทศไทย มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสติปัญญา และการพัฒนาคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดี ที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านวิชาชีพ มีทักษะชีวิตและสังคม สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในโจทย์และวิชาการแขนงต่างๆ ได้

Dean Vision

การที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกมานั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วัตถุดิบ หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ และการคัดเลือกนักศึกษาที่เก่งและดีเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องดำเนินการ

สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ จุดศูนย์กลางการรวมตัวของ นักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการระดมมันสมอง แรงกาย แรงใจในการสร้างสรรค์สถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

Follow Us

ติดตามเราได้ที่