คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

Dean Vision

การที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกมานั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วัตถุดิบ หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ และการคัดเลือกนักศึกษาที่เก่งและดีเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องดำเนินการ โดยบูรณาการและเชื่อมโยงให้ทุกคนได้นำเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน เน้นการทำงานที่มีความสำคัญ มีการกระจายงานตามสายงาน สร้างความร่วมมือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของแต่ละภาควิชา ผลักดันให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Research Excellence) ที่เน้นผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และมีความเชื่อมโยงและมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม (Research Relevance) เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการกระจายความรู้จากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมให้มาก เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ทันสมัยขึ้น และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว และเข้าใจถึงความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในวงการการศึกษา ตามนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต้องมีการประกันคุณภาพ ซึ่ง มจธ. ใช้ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA)  ส่วนในบางสาขาวิชาที่มีความพร้อมสูง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะผลักดันไปสู่การรับรองหลักสูตรเฉพาะทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)  ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและความทัดเทียมกับการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ

ถึงแม้ว่าการปรับปรุงหลักสูตรจะเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การจัดอันดับของ QS World University Ranking และ Times Higher Education World University Rankings ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย ด้วยการประเมินและมีตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย จำนวนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน มีนักศึกษาต่างชาติ และที่สำคัญคือ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

สิ่งสำคัญที่ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ก้าวขึ้นมาแข่งขันในระดับประเทศได้ คือ ความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับในความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เรามีคณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพ และมีศักยภาพสูงระดับประเทศ เรามีนักศึกษาที่เก่งด้วยการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีจากการคัดเลือกและสรรหานักศึกษาเชิงรุก (Active Recruitment) เรามีทรัพยากรที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เมื่อหลอมรวมกันแล้ว ทำให้เกิดผลิตผลที่ดีออกสู่สังคมและประเทศชาติ บัณฑิตของเราหรือศิษย์เก่า มจธ. ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นกลุ่มวิศวกรที่มีคุณภาพสูง ด้วยการบ่มเพาะและขัดเกลาทั้งความเก่งและความดี คือ เก่งในศาสตร์ เชี่ยวชาญในการลงมือทำ (Hands-on) ดีในความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่ดีในอาชีพ จนทำให้วันนี้บัณฑิตของเราหรือศิษย์เก่า มจธ. ก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรที่ได้รับความไว้วางใจ เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ อันนำมาสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยตลอดมาจนถึงวันนี้

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นจากพลังของศิษย์เก่า มจธ. คือ การส่งต่อโอกาส สนับสนุนให้รุ่นน้องของภาควิชาตนเองได้รับทุนการวิจัย หรือทุนการศึกษาจากรุ่นพี่ของพวกเขาเอง โดยจะถือโอกาสในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2563 เชิญชวนศิษย์เก่าชาววิศวกรรมศาสตร์ทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการวิจัย หรือทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดมอบโอกาสให้น้องๆ รุ่นปัจจุบันต่อไป

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ปรึกษาคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชูชีพสกุล
ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จิระรัตนานนท์
ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและวิชาการ
รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพนธ์ ตุ้มนาค
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษา

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ดำคำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวิช พูลเงิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิกร วงศธนวริศ
รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวิน จันทรเสนาวงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
อาจารย์ ดร. พิเนษฐ์ ศรีโยธา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร. พิจารณ์ จรเสนาะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Hong-Ming Ku
ผู้อำนวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสิ่งก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น สระแก้ว
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาทิสส์ ทรงชน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รองศาสตราจารย์ ดิลก ศรีประไพ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิตติ์ โชติโก
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดชาย บุญโต
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ภัทรมาลัย
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิ บุรณจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร. รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

เลขานุการคณะ

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน
เลขานุการคณะ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่