15 Jan 2019

การบรรยายพิเศษด้านทุนวิจัยแกนนำ โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

วันที่ 15 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายด้านทุนวิจัยแกนนำ

โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้มาบรรยายถึงที่มาของทุน และวิธีการเคล็ดลับ ในการขอทุน รวมไปถึงการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีไฟ ในช่วงท้าย ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้ และผศ. ดร.ไชยา ดำคำ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีต่อ ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ที่ได้รับทุนวิจัยแกนนำ จาก สวทช. จำนวน 20 ล้านบาท