24 Jul 2018

การแข่งขัน” Battle Robot Warrior” ประจำปี 2561

เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน ” Battle Robot Warrior” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอำนวยการ มีภารกิจในการบริการสมาชิกด้านการจัดฝึกอบรมจัดทำมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม และให้บริการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และเป็นองค์กรกลางทางด้านวิศวกรรมแห่งชาติจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนมากกว่า 75 ปี ในปี 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (Nation Engineering 2018) ภายใต้หัวข้อ Engineering for Society: Smart Life, Smart Nation ซึ่งกำหนดจัดงานวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 9 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พร้อมปีนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้จัดให้มีการแข่งขัน “Battle Robot Warrior” ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ฮอลล์ 9 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของในด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการประดิษฐ์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
  3. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงความมีน้ำใจนักกีฬา

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

กำหนดการและใบสมัครดาวน์โหลดที่นี้

กติกาการแข่งขัน “Battle Robot Warrior” ดาวน์โหลดที่นี่

ส่งแบบตอบรับมาทางโทรสารหมายเลข 02-3192710-1 หรือ Email:nuch.eit@gmail.com

รางวัลการแข่งขัน

ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณนุช นิกรกิจ โทร 02-184-4600-9 ต่อ 500