20 Aug 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

การบรรยายครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น2 ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ เลขานุการ ก.พ.ว. ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2560 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการให้ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ การจัดบรรยายครั้งนี้มีอาจารย์จากหลากหลายคณะให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก หากอาจารย์ท่านไหนต้องการสอบถามเพิ่มเติม ศ. ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ก็มีการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการสามารถติดต่อนัดอาจารย์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 02-470-9019 ( คุณสมใจ เชยเสงี่ยม )