20 Jul 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการบรรยายในหัวข้อ “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์

ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

เข้าร่วมฟังการบรรยายและจองที่นั่งได้ที่นี่