28 Sep 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

โดยมีผู้เกษียณ ได้แก่ ภาควิศวกรรมเครื่องกล 1. . ดร.สำเริง จักรใจ 2. รศ. วีระชัย แก่นทรัพย์ 3. คุณศราวุฒิ หมื่นคำ  ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. คุณจงกลนี ประดิษฐพงษ์ ภาควิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 1. รศ. ดิลก ศรีประไพ 2. รศ. ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันท์ ภาควิศวกรรมอุตสาหการ 1. คุณสุธีภรณ์ เครือวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1. อาจารย์เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ ทั้งหมด 8 ท่าน ได้รับเกียรติโดย . ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณดบีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์การทำงานภายในคณะวิศวฯ บอกเล่าถึงความประทับใจ แนะนำเทคนิคการให้กับอาจารย์ บุคลากรรุ่นหลังได้เป็นแนวทางในการทำงาน ได้รับเกียรติโดย คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินช่วงการเสวนาการถ่ายทอดองค์ความรู้  หลังจากนั้นคณะวิศวฯได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้เกษียณเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทแรงใจแรงกายเพื่อพัฒนา สร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวฯ มาเป็นเวลานาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการการศึกษา และวงการอุตสาหกรรม ตัวแทนภาคมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ ถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน