19 Oct 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว ณ มจธ.ราชบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ มจธ.ราชบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานสัมมนาอาจารย์แนะแนว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 โดย รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี กล่าวต้อนรับ และเล่าถึงความเป็นมาของ มจธ.ราชบุรี รวมถึงรูปแบบของการเรียนการสอนแบบ Residential College และ ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวฯ แนะนำการเรียนการสอนของคณะ ในช่วงบ่ายเป็นช่วงที่พาอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมสถานที่ และห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอนความเป็นอยู่ของนักศึกษาใน มจธ.ราชบุรี  ในครั้งนี้มีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วม 30 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Residential College เพื่อให้อาจารย์ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้รับรู้ถึงความน่าสนใจ ความทันสมัย ที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในอนาคตให้มีพร้อมทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคมเพื่อออกไปเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์เพื่อพร้อมลุยในการทำงานทั้งอนาคตและปัจจุบัน