26 Nov 2018

คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม Retreat ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 – 24  พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Retreat ครั้งที่ 2 เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดบางแสน

โดย . ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อสร้างความเข้าใจ ทบทวนวิสัยทัศน์และการสนับสนุนโครงการ รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารคณะวิศวฯ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และเลขาภาควิชา