28 Aug 2018

งานปฐมนิเทศนักศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัท โดยได้มีการดำเนินโครงการไปแล้วถึง 2 รุ่น ซึ่งการจัดโปรแกรมนี้มีเพียงแค่มหาวิทยาลัยเดียวเดียวในประเทศไทยนั่นคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการนี้ได้ผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วม ภายในงานปฐมนิเทศได้มีการแนะนำถึงหลักสูตรที่จะอบรมให้กับนักศึกษา และแนะนำเจ้าหน้าที่ ที่จะมาอบรมให้กับนักศึกษา และได้มอบบัตรประจำตัวเป็นของที่ระลึกในการปฐมนิเทศโครงการในครั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เชื่อว่าการร่วมมือกันระหว่างบริษัทใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมกับนักศึกษาของคณะวิศวฯ จะส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีทักษะระดับสูงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างตรงจุด โดยจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม เทคนิคในการนำเสนอ ภาษาญี่ปุ่นและมารยาทในทางธุรกิจ ทำให้นักศึกษาที่กำลังจะก้าวไปสู่ตลาดแรงงานได้มีความพร้อม และมีโอกาสมากยิ่งขึ้นในการที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ