24 Sep 2018

ทีม InSpectra มจธ. คว้ารางวัลในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

ทีม InSpectra  จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัล Digital Youth of the year

ภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผู้เข้ารับรางวัล 4 ประเภท โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน

และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับรางวัล Prime Minister’s Digital Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่นิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

มีการดำเนินธุรกิจที่ดีในประเทศไทย

รางวัล Digital Youth of the year เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล อันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาและช่วยเพิ่ม

คุณค่าให้กับสังคม ซึ่งทีม InSpectra  เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมระบบตรวจจับสสาร ด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัมเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ช่วยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล  สมาชิกภายในทีมประกอบด้วย 1. นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา 2. นายปวิณ เตโชโยธิน 3. นายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.