28 Jan 2019

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า 3 พระจอม 2019

ประเพณีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรัก และความสามัคคี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562

ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยพระจอมกล้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพ ประเพณีเชียร์จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของทั้ง 3 สถาบัน กิจกรรมภายในงานจะมีทั้ง การแสดงแสตนเชียร์ และผู้นำเชียร์ การแสดงเชียร์สันทนาการ จากกิจกรรมที่จัดขึ้นจะทำให้สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างการทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา และสืบทอดประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าต่อไป