19 Feb 2018

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า 3 พระจอม 2018

ประเพณีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตรพระจอมเกล้า ที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของทั้ง 3 สถาบัน ซึ่งในปีนี้ เจ้าภาพในการจัดงานได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กิจกรรมภายในงานจะมีทั้ง การแสดงแสตนเชียร์ และผู้นำเชียร์ การแสดงเชียร์สันทนาการ จากกิจกรรมที่จัดขึ้นจะทำให้สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างการทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา และสืบทอดประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าต่อไป