25 Oct 2018

มทร.กรุงเทพ ศึกษาดูงานคณะวิศวฯ มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาแบบหลักสูตร Dual/Double Degree

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้ามาศึกษาดูงานนำโดย ผศ. อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ ณ ห้องประชุมคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดย รศ. ดร.ทวิช  พลูเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะวิศวฯ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อดูงานด้านการจัดการศึกษาแบบหลักสูตร Dual/Double Degree ทั้งระเบียบข้อบังคับในการทำหลักสูตร หรือการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ด้านการนำเสนอในด้านการจัดการความเป็นนานาชาติได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้ให้ข้อมูลในด้านนี้ การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการมอบความรู้ให้แก่กันเพื่อจะได้นำไปดำเนินการการจัดทำหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง ถูกระเบียบ เพื่อให้นักศึกษาของประเทศได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่ดีและทันสมัย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาต่อไป