30 Jan 2018

โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ ที่ปรึกษาลงพื้นที่ (GROW Project) ครั้งที่ 2

คณะอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม คณะอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 -16.30 น. ณ ห้องลานนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ หัวหน้าภาควิชา คณะทำงานด้านวิชาการ คณะทำงานด้านวิจัย หัวหน้างานนักบริหารงานทั่วไปภาควิชา และสำนักงานคณบดี เข้าร่วมต้อนรับและประชุมการระดมสมองเชิงปฏิบัติการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาโครงการเรื่อง Process improvement ของพันธกิจหลักคณะ คือ การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ จำนวน 75 ท่าน โดยกิจกรรมครั้งนี้คณะได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลการระดมสมองและข้อเสนอที่ได้จากที่ปรึกษาโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการงานหลักของคณะต่อไป