2 Jan 2019

Engineering-KMUTT Job Fair 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2019 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง

กำหนดการจัดกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2019

ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

กำหนดการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Engineering-KMUTT Job Fair 2019 ทางเว็ปไซต์ https://eng.kmutt.ac.th และ Facebook : https://www.facebook.com/eng.kmutt/ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 (หากครบตามจำนวนที่คณะฯ กำหนดไว้จะปิดรับสมัครทันที่)

โดยสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/IQ7RLCu6y5kTuaCW2 หรือ QR CODE

สถานที่จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม ณ อาคารเรียนรวม4 ชั้น 1-3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.บางมด

  1. ชั้น 3 อาคารเรียนรวม4 บริเวณห้องนิทรรศการ เป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรมรับสมัครงานของแต่ละบริษัท โดยมีพื้นที่บูธละประมาณ 1.5 เมตร x 1.5 เมตร สามารถวาง X-Stand ขนาดไม่เกิน 80 x 180 ซม. คณะฯ จัดเตรียม โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 120 x 45 x 75 ซม. เก้าอี้ 2 ตัว และปลั๊กไฟ 1 จุด ป้ายชื่อบริษัทติดบนโต๊ะ ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดวางบูธขนาดใหญ่ ดังนั้น ขอให้บริษัทใช้เพียง แผ่น Roll Up ที่มีขาตั้ง เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ไม่อนุญาตให้มีการติดแผ่นประกาศใด ๆ บนผิวผนังอาคาร
  2. ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 โซนห้องประชุม ใช้สำหรับการจัดบรรยาย สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ (มีจำนวนจำกัด)
  3. ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 ลานกิจกรรม เป็นพื้นที่โล่ง เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ในการตั้งโต๊ะรับสมัครงาน โดยมีพื้นที่ประมาณ 3 เมตร x 2 เมตร แต่บริษัทต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง

ข้อตกลง

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งรายชื่อบริษัทที่ได้เข้าร่วมงานและแผนผังจุดรับสมัครงานของแต่ละบริษัท วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
  2. บริษัทสามารถเข้าดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ได้ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หรือก่อนเริ่มงานเช้าวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่บริษัท 2 รอบ ๆ คือเช้าและบ่าย สำหรับ 2 ท่าน/บริษัท
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดแผนผังและแบ่งการใช้พื้นที่ให้ตามความเหมาะสม
  5. กิจกรรมครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากจะขอยกเลิกการเข้าร่วมงาน ขอให้แจ้งให้ทราบก่อนวันงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล โทรศัพท์ : 02-470-9017 E-mail : kansombat.mat@mail.kmutt.ac.th