4 Sep 2017

พิธีปิดการฝึกทักษะ Hands On กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล

กลุ่มทักษะปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้ร่วมกันฝึกทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มทักษะปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ได้ร่วมกันฝึกทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. มาตั้งแต่วันที่ 3-5 และ 12-13 กรกฎาคม 2560  นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกทักษะแต่ละคนจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจำนวน 3 ชั่วโมง และฝึกทักษะอีก 7 ชั่วโมง มีนักศึกษาจากภาควิชาต่างๆ เข้าฝึกทักษะรวม 726 คน โดยจัดพิธีปิดการอบรมในส่วนของทักษะด้านวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3 มีการเรียนเชิญ อาจารย์วิสุทธิ์ ดามาพงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มากล่าวถึงความสำคัญของ Hands On ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของบัณฑิต มจธ.และชี้แนะแนวทางในการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นจากการฝึกฝีมือในครั้งนี้ และนักศึกษาทุกคนจะได้รับ “อุปกรณ์การจับยึดรูปตัวซีแบบอเนกประสงค์” ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเอง เป็นที่ระลึกด้วย โดยมี ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และทีมวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ นายช่างเทคนิค และนักศึกษารุ่นพี่ ของทั้ง 3 ภาควิชา ร่วมในพิธี