4 Jul 2018

Spirit of Engineering 2561

กิจกรรมการฟังบรรยายในหัวข้อ Spirit of Engineering ให้กับนักศึกษา Staff 

กิจกรรมการบรรยายและทำกิจกรรมให้กับstaffนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 กิจกรรมนี้บรรยายโดย คุณ สุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในหัวข้อ Spirit of Engineering และสร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาในเรื่อง Vision&Goal และ Core Value “ขยันสู้งาน วิชาการเข้มแข็ง ร่วมแรงมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ให้staffนักศึกษา ได้ซึมซับและนำไปถ่ายทอดต่อสู่รุ่นน้องอย่างถูกต้อง รวมทั้งผลักดันการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองต่อ Vision&Goal และ Core Value ของเราคณะวิศวกรรมศาสตร์