13 Oct 2018

Tour KMUTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัด Tour KMUTT 2561

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Tour KMUTT ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 4 อาคารได้แก่ อาคารวิศววัฒนะ, อาคารเรียนรวม 4, อาคารเรียนรวม 5, อาคารวิศวกรรมเคมีโดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวน 300 กว่าคน จากโรงเรียนทั้งรัฐ และเอกชน ที่ให้ความสนใจกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จึงเป็นที่มาของการจัดงาน หลังจากนั้นจึงพานักเรียนแยกย้ายไปเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนรวมถึงห้องปฏิบัติการ ในสถานที่จริง การเรียนการสอนจริงๆ ทั้ง 10 ภาควิชา ที่เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี นักเรียนได้เห็นทั้งอุปกรณ์การเรียน เครื่องมือ และผลงานที่สร้างสรรค์จากหลักสูตรการเรียนของแต่ละภาควิชาทั้งในช่วงเช้า และช่วงบ่ายการเปิดให้นักเรียนเยี่ยมชมคณะในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. มากขึ้น