Campus Life Test

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน” Battle Robot Warrior” ประจำปี 2561

Posted on24 Jul 2018
เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน ” Battle Robot Warrior” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม Road to Engineering at Bangmod “เส้นทางสู่วิศวฯบางมด” ปีการศึกษา 2565

Posted on09 Feb 2023
กิจกรรม Road to Engineering at Bangmod “เส้นทางสู่วิศวฯบางมด” ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Road to Engineering at Bangmod “เส้นทางสู่วิศวฯบางมด” ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า...
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ รับมอบโครงรถยนต์ TOYOTA Corolla CROSS จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Posted on09 Feb 2023
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบโครงรถยนต์ TOYOTA Corolla CROSS (Body in Black) จำนวน 1 โครง สำหรับนำมาใช้ในการเรียนการสอนชิ้นส่วน องค์ประกอบของยานยนต์ ในวิชา APE 241 Automotive body manufacturing...
Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ชลิต อิสดัสทรี จำกัด

Posted on08 Feb 2023
วันที่ 26 มกราคม 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ชลิต อิสดัสทรี จำกัด โดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบอำนาจจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้แทนในการลงนามครั้งนี้ พร้อมทั้ง ดร.สมพร เพียรสุขมณี...
Read More

ข่าววิจัย

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

ทุนพัฒนานักวิจัย

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ.

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะทำงานบริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบวินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

บริการนักศึกษา

Student Care Center

Curabitur blandit tempus porjusto odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)

Curabitur blandit tempus porjusto odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

การเดินทาง

Curabitur blandit tempus porjusto odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

หอพัก

Curabitur blandit tempus porjusto odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Follow Us

ติดตามเราได้ที่