Campus Life Test

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน” Battle Robot Warrior” ประจำปี 2561

Posted on24 Jul 2018
เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน ” Battle Robot Warrior” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

ข่าวและกิจกรรม

Engineering,KMUTT Family Day 2022

Posted on10 Jan 2023
Engineering,KMUTT Family Day 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ทำบุญส่งท้ายปีเก่าและกิจกรรมสันทนาการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีระหว่างบุคลากรของคณะ มีขบวนพาเหรดของสีต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน...
Read More

ข่าววิจัย

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

ทุนพัฒนานักวิจัย

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ.

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะทำงานบริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบวินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

บริการนักศึกษา

Student Care Center

Curabitur blandit tempus porjusto odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)

Curabitur blandit tempus porjusto odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

การเดินทาง

Curabitur blandit tempus porjusto odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

หอพัก

Curabitur blandit tempus porjusto odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Follow Us

ติดตามเราได้ที่