Campus Life

หน้าแรก   Campus Life

ข่าวและกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

Posted on01 Sep 2021
คณะวิศวฯ มจธ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Posted on25 Jul 2019
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Posted on24 Jul 2019
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข่าววิจัย

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

ทุนพัฒนานักวิจัย

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ.

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะทำงานบริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคณะ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบวินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

บริการนักศึกษา

Student Care Center

หน่วยบริการหนึ่งของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)

ระบบเพื่อพัฒนาการศึกษา

การเดินทาง

ข้อมูลตารางการให้บริการ และคู่มือแนะนำการใช้บริการรับ – ส่ง ระหว่างพื้นที่

หอพัก

หอพักนักศึกษา เป็น “ศูนย์การเรียนรู้และพักอาศัย เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” Living, Learning and Caring Center

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลตารางการขอใช้ยานพาหนะ และสถานที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม

ข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์มคำร้อง แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่นี่

Follow Us

ติดตามเราได้ที่