Category

Civil Engineering

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุลรับทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor)

Posted on29 Mar 2019
มอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา marut

การทดลองประเมิน (Mock Visit) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2561

Posted on15 Aug 2018
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) marut

พิธีมอบทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) 2561

Posted on02 Feb 2018
คณะผู้บริหาร จากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้กับ ศาสตราจารย์. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  marut