ติดต่อบุคลากร

หน้าแรก   ติดต่อบุคลากร

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
02-470-9025
supreeya.orn@mail.kmutt.ac.th

นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9012
chatchai.moo@mail.kmutt.ac.th

นางสาวดาวใจ ศรีจันทร์

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9004
daowjai.sri@mail.kmutt.ac.th

นายเกรียงไกร เจียมจิตรวนิช

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9004
kriangkrai.chi@mail.kmutt.ac.th

นางสาวชลธิชา เหล่าทา

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9003
chonticha.loa@mail.kmutt.ac.th

นายมารุต พงษ์ไพบูลย์

นักประชาสัมพันธ์
02-470-9017
marut.pon@mail.kmutt.ac.th

นางสมใจ เชยเสงี่ยม

นักบริหารงานบุคคล
02-470-9019
somjai.che@mail.kmutt.ac.th

นางเอมอร เศรษฐ์วรกิจ

นักบริการการศึกษา
02-470-9014
emorn.kum@mail.kmutt.ac.th

นางสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช

นักบริการการศึกษา
02-471-9018
sujumras.thi@mail.kmutt.ac.th

นางสาวจำเลียง เสมอ

นักบริการการศึกษา
02-470-9017
jamlieng.sam@mail.kmutt.ac.th

นายกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล

นักบริการการศึกษา
02-470-9017
kansombat.mat@mail.kmutt.ac.th

นางมะลิวรรณ ขุนแทน

นักบริหารการเงิน
02-470-9020
maliwan.dad@mail.kmutt.ac.th

นางสาวชลธชา สุวรรณรัตนบุศ

นักบริหารการเงิน
02-470-9021
chonthicha.suw@mail.kmutt.ac.th

นางสาวศุภวรรณ รักษ์แพทย์

นักพัสดุ
02-470-9023
supphawan.rak@mail.kmutt.ac.th

นายภิญโญ ภาคฐิน

นายช่างเทคนิค
02-470-9015
pinyo.par@mail.kmutt.ac.th

นายอโนทัย โพธิสุวรรณ

นักโสตทัศนูปกรณ์
02-470-9015
anothai.pho@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมเคมี

นางสาวงามวิไล อรกิจวิโรจน์

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9222-103
ngamvilai.ora@mail.kmutt.ac.th

นางสาวเพียงปาล เทียนประเสริฐ

นักบริหารงานทั่วไป
02-470–9222–105
pornvipa.tie@mail.kmutt.ac.th

นางอรัญญา อุดมอิทธิพงศ์

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-8294
aranya.udo@mail.kmutt.ac.th

นายอ่อนสา นนท์พละ

นักวิทยาศาสตร์
02-470–9222-301
ounsa.non@mail.kmutt.ac.th

นางสาวรุ่งนภา ค้าคล่อง

นักวิทยาศาสตร์
02-470-9222-34

นางสาวปณิชา ชุติชัยจรัส

นักวิทยาศาสตร์
02-470–9222–34
chonticha.loa@mail.kmutt.ac.th

นายวิวัช ชิ้มประดิษฐ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9017
viwat.sim@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมโยธา

นางสาวพวงทอง ทองบริสุทธิ์

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9135
puangthong.tho@mail.kmutt.ac.th

นางสาวอังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9134
angkanarat.kan@mail.kmutt.ac.th

นางสาวเพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9307
pensri.mau@mail.kmutt.ac.th

นางนวลหงส์ วรรธนะประธีป

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวฐิติพร มะรังสี

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9135
thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th

นางตวงพร ชินณะราศี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายดนัย ดามาอู

นักเทคโนโลยีการศึกษา
02-470-9306
danai.dam@mail.kmutt.ac.th

นายมณเทียร ธินิศิริ

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
monthian.tin@mail.kmutt.ac.th

นายรัชพล สุขจันทร์

นายช่างเทคนิค
02-470-9150
rachapol.suk@mail.kmutt.ac.th

นายภูตะวัน ยวนานนท์

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
phutawan.yaw@mail.kmutt.ac.th

นายณัฐนันท์ วงศ์อนันต์

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
natthanan.won@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางวริศรา อึ้งประภา

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9382
varissara.ean@mail.kmutt.ac.th

นางฤดี ชุติจิรนาท

นักบริการการศึกษา
02-470-9083
rudee.chu@mail.kmutt.ac.th

นางสาวนงค์เยาว์ จำปาหอม

นักบริการการศึกษา
02-470-9388
nongyao.jam@mail.kmutt.ac.th

นางสาวแก้วใจ จันทร์เจริญ

ผู้ช่วยนักวิจัย
02-470-9260
kaewchai.cha@mail.kmutt.ac.th

นางสาวอภิญญา คำยา

ผู้ช่วยนักวิจัย
02-470-9259
apinya.kha@mail.kmutt.ac.th

นางนิตยา นาโควงศ์

นายช่างเทคนิค

นายวิรุฬห์ ศรีสมบูรณานนท์

นักคอมพิวเตอร์
wiroon.sri@mail.kmutt.ac.th

นายเอกชัย วิวรรธนาภิรักษ์

นักคอมพิวเตอร์
02-470-9375
ekkachai.wiw@mail.kmutt.ac.th

นายณรงค์ พฤกษสุภชาติ

นักคอมพิวเตอร์
narong.pra@mail.kmutt.ac.th

นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล

นักคอมพิวเตอร์
unchalisa.tae@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

นางสาวนัฐติยา สิงห์ลา

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9096
nuttiya.sri@mail.kmutt.ac.th

นายภูมินทร์ สิงห์ลา

นักคอมพิวเตอร์
02-470-9105
phimin.sin@mail.kmutt.ac.th

นายเสริม ชะรุมรัมย์

นายช่างเทคนิค
02-470-9098
serm.sch@mail.kmutt.ac.th

นายบุญมี พูลภาพ

นายช่างเทคนิค
02-470-9099
boonmee.poo@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวลลิดา เครือแตง

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9043
lalida.kru@mail.kmutt.ac.th

นางสาวธิกามาศ ครุฑจ้อน

นักบริหารงานทั่วไป
thikamas.kru@mail.kmutt.ac.th

นางสาววัลวิภา ศิริอุบลวัฒนา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายเวทิน รัชตะหิรัญ

นายช่างเทคนิคพิเศษ
02-470-9052
vatin.rat@mail.kmutt.ac.th

นายประเสริฐ สินน้อย

นายช่างเทคนิค
02-470-9047
prasert.sin@mail.kmutt.ac.th

นายดิเรก จรูญรอดดำรง

นายช่างเทคนิค
02-470-9047
direk.cha@mail.kmutt.ac.th

ส.อ.ภาณุพงศ์ เสือแก้ว

นายช่างเทคนิค
02-470-9050
panupong.sea@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นางสาวเลขา สงตาล

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9057
lekha.son@mail.kmutt.ac.th

นางรุ้งเพชร ดอกบัว

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9071
rungpetch.jai@mail.kmutt.ac.th

นายอุดร สระตันติ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
02-470-9072
udon.sar@mail.kmutt.ac.th

นายณรงค์ อนันสุข

นายช่างเทคนิค
02-470-9058
narong.ana@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นางเด่นใจ โพธิ์ทอง

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9163
denjai.pho@mail.kmutt.ac.th

นางสาวนวลจันทร์ เลาหศิริชัยกุล

พนักงานช่วยบริหาร
02-470-9163
nualchan.lao@mail.kmutt.ac.th

นางสาวพิระดา ว่องเกษฎา

นักวิทยาศาสตร์
02-470-9363
phirada.won@mail.kmutt.ac.th

นายวิทวัส ผ่องอิ่ม

นายช่างเทคนิค
wittawat.pon@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมเครื่องกล

นางเบญจวรรณ ทองขาว

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9123
benjawan.tho@mail.kmutt.ac.th

นางสาวรัตดาวรรณ อัปมานะ

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9122
ratsawan.app@mail.kmutt.ac.th

นางสาวปวีณา สุภศร

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9122
paweena.sup@mail.kmutt.ac.th

นางสุรางค์ พิศาลพันธุ์

พนักงานช่วยบริหาร
02-471-9124
surang.pis@mail.kmutt.ac.th

นายสมบูรณ์ มาลัยเปีย

นายช่างเทคนิค
02-470-9010
somboon.mal@mail.kmutt.ac.th

นายสมชาย อินทร์ใหญ่

นายช่างเทคนิค
02-470-9126
somchai.iny@mail.kmutt.ac.th

นายสมคิด พิลาวงศ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9126
somkid.pil@mail.kmutt.ac.th

นายนิสันต์ เพชรประไพ

นายช่างเทคนิค
02-470-9291
nisun.phe@mail.kmutt.ac.th

นายพิทโยดม ก้านบัว

นายช่างเทคนิค
pithayodom.kan@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวราตรี รอดแก้ว

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-8352
ratree.rod@mail.kmutt.ac.th

นางสาวณธิกา ยิ้มวิไล

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9177
natika.yim@mail.kmutt.ac.th

นายสุธี สังข์เทศ

นายช่างเทคนิค
02-470-9189
sutee.san@mail.kmutt.ac.th

นายไพโรจน์ กรุยทอง

นายช่างเทคนิค
02-470-9195
pairotch.kru@mail.kmutt.ac.th

นายสุธีภรณ์ เครือวงศ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9196
sutheeporn.kru@mail.kmutt.ac.th

นายคมกริช กองสินหลาก

นายช่างเทคนิค
02-470-9198
khomkrit.kon@mail.kmutt.ac.th

นายราชศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นายช่างเทคนิค
rajcharsak.san@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

นางกรกนก แตงอ่อน

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9219
kanakon.uam@mail.kmutt.ac.th

นางนพคุณ แท่นมาก

พนักงานช่วยบริหาร
02-470-9213
noppakun.tan@mail.kmutt.ac.th

นายณรงค์เดช จันทวงษ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9014
narongdej-cha@mail.kmutt.ac.th

วิศวกรรมอาหาร

นางราตรี รวยรวย

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9245
ratree.ins@mail.kmutt.ac.th

นางจิดาภา ศรีชุมพวง

นักวิทยาศาสตร์
02-470-9247
walaiporn.sri@mail.kmutt.ac.th

นางรัชนีพร อ้ายตั้ง

นักวิทยาศาสตร์
02-470-9247
ratchaneeporn.mal@mail.kmutt.ac.th

นายทิศ อ้ายตั้ง

นายช่างเทคนิค
02-470-9248
tis.ait@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่