นักศึกษาปัจจุบัน

หน้าแรก   นักศึกษาปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย การเสริมสร้างพัฒนาทักษะที่รอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ คิดได้ทำเป็น ในกว่า 20 สาขาวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ สู่ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสังคม

บริการนักศึกษา

Student Care Center

หน่วยบริการหนึ่งของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (new ACIS)

ระบบเพื่อพัฒนาการศึกษา

การเดินทาง

ข้อมูลตารางการให้บริการ และคู่มือแนะนำการใช้บริการรับ – ส่ง ระหว่างพื้นที่

หอพัก

หอพักนักศึกษา เป็น “ศูนย์การเรียนรู้และพักอาศัย เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” Living, Learning and Caring Center

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลตารางการขอใช้ยานพาหนะ และสถานที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม

ข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์มคำร้อง แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่นี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเพื่อพัฒนาการศึกษา ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา การฝึกงาน ผลการเรียน เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

การฝึกงาน

ข้อมูลด้านการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม เช่น หลักปฏิบัติ ข้อแนะนำ และแบบฟอร์มต่างๆ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่