หลักสูตร

หน้าแรก   หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย การเสริมสร้างพัฒนาทักษะที่รอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ คิดได้ทำเป็น ในกว่า 20 สาขาวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ สู่ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสังคม

หลักสูตร Residential College

จัดการเรียนการสอนแบบ Residential College ให้นักศึกษาพักในมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นทั้งที่พัก และที่จัดการเรียนรู้

เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

Posted on24 Dec 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่ 1. วิศวเครื่องกล 2. วิศวไฟฟ้า 3. วิศวอุตสาหการ 4. วิศวคอมพิวเตอร์

Follow Us

ติดตามเราได้ที่