หลักสูตร Residential College

หน้าแรก   หลักสูตร   หลักสูตร Residential College

การเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน

ใช้หลักสูตร ปี 1 และ ปี 2 ของมจธ.บางมด

รายวิชา ประกอบด้วย

 • วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Sciences)
  • วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  • วิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
 • วิชาพื้นฐานทางเคมี
 • วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Sciences) โดยแบ่งตามสาขา
 • วิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

รูปแบบการเรียนการสอนที่ Residential College

 • จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
  ชั้นปีที่ 1 – 2 ณ มจธ. ราชบุรี
 • ใช้หลักสูตรเดิมของคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมี 4 ภาควิชาที่เข้าร่วมโครงการคือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้พื้นฐานทั้งทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

การจัดการหลักสูตร

 • รวบรวมรายวิชาทั้งหมดที่อยู่ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จากทั้ง 4 หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ
 • จัดรูปแบบการสอนเป็นระบบ Modular โดยจัดรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้กันให้อยู่ใน Module เดียวกัน (โดยใช้รูปแบบการสอนของ Oxbridge เป็นแนวทางในการจัดการ)

รูปแบบ 4 Modules

 • Module 1: Mathematics for Engineering
 • Module 2: Electrical and Digital Systems
 • Module 3: Chemistry and Materials
 • Module 4: Engineering Mechanics
 • หมวดวิชาปฏิบัติ แบ่งเป็น
  • Engineering Drawing
  • Computer Programming for Engineers
  • Engineering Workshop and Practicals
  • Physics and Chemistry Laboratory
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
 • วิชาเฉพาะทางแต่ละภาค

การจัดการเรียนการสอน

 • เทอม 1 – 2 เรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ วิชาศึกษาทั่วไปร่วมกัน
 • เทอม 3 – 4 (ปี 2) เรียนวิชาเฉพาะของแต่ละภาค
 • รูปแบบการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
  1. เรียนรวม (Lecture : Large Class)
  2. เรียนกลุ่มย่อย (Tutorials) กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
  3. Workshop, Laboratory, English และ Gen. Ed.

เกณฑ์การรับนักศึกษา

เปิดรับสมัครใน 4 สาขาวิชา

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
 • วิศวกรรมอุตสาหการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 2. มีผลการเรียนดังนี้
  GPAX ขั้นต่ำ 3.00
  GPA วิทยาศาสตร์ ขั้นต่ำ 3.00
  GPA คณิตศาสตร์ ขั้นต่ำ 3.00
  GPA ภาษาต่างประเทศ ขั้นต่ำ 3.00

รอบการรับสมัคร

รอบการรับ Portfolio ช่วงที่ 1

 • การรับนักศึกษาด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ
  ข้อเขียน

(1 ตค. – 30 พย.60) Clearing House (15 – 19 ธค.60)

รอบการรับ Portfolio ช่วงที่ 2

 • การรับนักศึกษาด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ
  ข้อเขียน

(22 ธค.60 – 28 กพ.61) Clearing House (19 – 22 มีค.61)

เงื่อนไข

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าค่าย ณ มจธ.ราชบุรี เพื่อประกอบการตัดสินใจ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
 2. ทำสัญญารับทุนการศึกษาเมื่อตัดสินใจเข้าศึกษา โดยนักศึกษามีสิทธิ์ได้รับทุนสำหรับปีการศึกษาแรก (นักศึกษาจะได้รับทุนเต็มจำนวนในกรณีที่ผ่านเงื่อนไขการรับทุนของมหาวิทยาลัยทุกประการ และจะได้รับทุนการศึกษาบางส่วนในกรณีที่ผ่านเงื่อนไขการรับทุนของมหาวิทยาลัยไม่ครบทุกประการ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะ/สาขาวิชา ปริญญา จำนวนปีที่ศึกษา จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต/หน่วย* ค่าบำรุงการศึกษา/ภาคการศึกษา ค่ายืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษา**
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิศวกรรมเคมี วศ.บ. 4 149 500 12,000 19,500 170,500
วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. 4 147 500 12,000 19,500 169,500
วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. 4 149 500 12,000 19,500 170,500
วิศวกรรมโยธา วศ.บ. 4 149 500 12,000 19,500 170,500
วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 149 500 12,000 21,000 170,500
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วศ.บ. 4 147 500 12,000 19,500 169,500
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.บ. 4 146 500 12,000 19,500 160,000
วิศวกรรมวัสดุ วศ.บ. 4 148 500 12,000 19,500 170,000
วิศวกรรมเครื่องมือ วศ.บ. 4 148 500 12,000 19,500 170,000
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศ.บ. 4 150 500 12,000 19,500 171,000
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ. 4 148 500 12,000 19,500 170,000
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) วศ.บ. 4 149 1,500 25,000 47,500 423,500
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วศ.บ. 4 149 1,500 20,000 42,500 383,500
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 128 500 เหมาจ่าย 21,000 บาท/ภาคการศึกษา 168,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วศ.บ. 4 128 1,500 เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 448,000
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) วศ.บ. 4 149 1,500 เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 448,000
วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) วศ.บ. 4 140 1,500 เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 448,000
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วศ.บ. 4 148 1,500 เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 448,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) วศ.บ. 4 146 1,500 เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 448,000
วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) วศ.บ. 4 147 1,500 เหมาจ่าย 42,000 บาท/ภาคการศึกษา 336,000
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) วศ.บ. 4 149 1,500 เหมาจ่าย 42,000 บาท/ภาคการศึกษา 336,000
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) วศ.บ. 4 147 1,500 เหมาจ่าย 42,000 บาท/ภาคการศึกษา 336,000

หมายเหตุ :
(*) ค่าหน่วยกิต/หน่วย (ณ ตุลาคม 2559) ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(**) ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 โดยแบ่งเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต จำนวน 15 หน่วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์มจธ.ราชบุรี

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

Posted on24 Dec 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่ 1. วิศวเครื่องกล 2. วิศวไฟฟ้า 3. วิศวอุตสาหการ 4. วิศวคอมพิวเตอร์

Follow Us

ติดตามเราได้ที่