Dean Vision

หน้าแรก   Dean vision

Dean Vision

การที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกมานั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วัตถุดิบ หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ และการคัดเลือกนักศึกษาที่เก่งและดีเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องดำเนินการ โดยบูรณาการและเชื่อมโยงให้ทุกคนได้นำเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน เน้นการทำงานที่มีความสำคัญ มีการกระจายงานตามสายงาน สร้างความร่วมมือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของแต่ละภาควิชา ผลักดันให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Research Excellence) ที่เน้นผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และมีความเชื่อมโยงและมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม (Research Relevance) เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการกระจายความรู้จากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมให้มาก เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ทันสมัยขึ้น และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว และเข้าใจถึงความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในวงการการศึกษา ตามนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต้องมีการประกันคุณภาพ ซึ่ง มจธ. ใช้ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA)  ส่วนในบางสาขาวิชาที่มีความพร้อมสูง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะผลักดันไปสู่การรับรองหลักสูตรเฉพาะทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)  ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและความทัดเทียมกับการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ

ถึงแม้ว่าการปรับปรุงหลักสูตรจะเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การจัดอันดับของ QS World University Ranking และ Times Higher Education World University Rankings ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย ด้วยการประเมินและมีตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย จำนวนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน มีนักศึกษาต่างชาติ และที่สำคัญคือ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

สิ่งสำคัญที่ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ก้าวขึ้นมาแข่งขันในระดับประเทศได้ คือ ความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับในความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เรามีคณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพ และมีศักยภาพสูงระดับประเทศ เรามีนักศึกษาที่เก่งด้วยการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีจากการคัดเลือกและสรรหานักศึกษาเชิงรุก (Active Recruitment) เรามีทรัพยากรที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เมื่อหลอมรวมกันแล้ว ทำให้เกิดผลิตผลที่ดีออกสู่สังคมและประเทศชาติ บัณฑิตของเราหรือศิษย์เก่า มจธ. ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นกลุ่มวิศวกรที่มีคุณภาพสูง ด้วยการบ่มเพาะและขัดเกลาทั้งความเก่งและความดี คือ เก่งในศาสตร์ เชี่ยวชาญในการลงมือทำ (Hands-on) ดีในความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่ดีในอาชีพ จนทำให้วันนี้บัณฑิตของเราหรือศิษย์เก่า มจธ. ก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรที่ได้รับความไว้วางใจ เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ อันนำมาสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยตลอดมาจนถึงวันนี้

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นจากพลังของศิษย์เก่า มจธ. คือ การส่งต่อโอกาส สนับสนุนให้รุ่นน้องของภาควิชาตนเองได้รับทุนการวิจัย หรือทุนการศึกษาจากรุ่นพี่ของพวกเขาเอง โดยจะถือโอกาสในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2563 เชิญชวนศิษย์เก่าชาววิศวกรรมศาสตร์ทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการวิจัย หรือทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดมอบโอกาสให้น้องๆ รุ่นปัจจุบันต่อไป

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Follow Us

ติดตามเราได้ที่