วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบควบคุมกระบวนการและระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนในสาขานี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หลายสาขา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต จนสามารถออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมเป็นตัวควบคุม เช่น ระบบ PLC, SCADA, DCS และระบบควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  นอกจากนี้หลักสูตรยังรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย ซึ่งระบบเหล่านี้มีใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงไฟฟ้า  โดยสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด รับนักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติ เทียบโอนและสหกิจศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่ม มีการวางแผน การค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการเรียนการสอนแบบ การใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน (Problem Based Learning (PBL)) อุตสาหกรรมที่รองรับงานวิศวกรรมสาขานี้ประกอบด้วย ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิต โรงงานยา-อาหาร รวมถึงด้านระบบอัตโนมัติในอาคารและการขนส่ง เป็นต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ มีการเรียนการสอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรมาทำงานแทนมนุษย์โดยแบ่งเป็น 2 แนวทางคือ Factory Automation กับ Home Automation ซึ่งเป็นการใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์อัตโนมัติในภาคการผลิตในโรงงานและภาคการบริการตามสำนักงานและครัวเรือน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ในช่วงสองปีแรก จากนั้นในช่วงสองปีหลังจะเรียนลึกไปถึงเทคโนโลยีการควบคุมเครื่องจักรสมัยใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรยังได้บรรจุวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัวสำหรับรองรับเทคโนโลยีด้าน Home Automation ซึ่งเป็นแนวทางที่ บริษัท Start-up กำลังพัฒนาตัวเองอยู่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต มีการสนับสนุนจากฝั่งอุตสาหกรรมและฐานศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง สามารถเป็นวิศวกรในโรงงานที่ต้องใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูง ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมกระบวนการเช่น Oil and Gas สามารถประกอบธุรกิจเอง ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจรับเหมาตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจ start-up หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ ทางด้านไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

นักศึกษาวิศว มจธ. คว้าราลวัล ASEAN INNOVATION DESIGN 2017

Posted on16 Nov 2017
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค้วารางวัลกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ASEAN INNOVATION DESIGN 2017 จาก ณ สะหวัน-ไอเต็ก แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 – 14 ตุลาคม พ.ศ.2560  

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

นางสาวนัฐติยา สิงห์ลา

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9096
nuttiya.sri@mail.kmutt.ac.th

นายภูมินทร์ สิงห์ลา

นักคอมพิวเตอร์
02-470-9105
phimin.sin@mail.kmutt.ac.th

นายเสริม ชะรุมรัมย์

นายช่างเทคนิค
02-470-9098
serm.sch@mail.kmutt.ac.th

นายบุญมี พูลภาพ

นายช่างเทคนิค
02-470-9099
boonmee.poo@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่