วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรในยุคของการแข่งขัน ซึ่งทั่วโลกมีการติดต่อกันได้อย่างไร้พรมแดน โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแขนงวิชาที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมไปถึงระบบสื่อสาร ระบบภาพ ระบบเสียงเพื่อความบันเทิง ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร และไม่เว้นแม้แต่ ระบบขนส่ง การก่อสร้าง ไปจนถึง เทคโนโลยีด้านอวกาศ ที่จะต้องพบเห็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นแขนงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เช่น ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม ประกอบด้วยวิชาสนามแม่เหล็ก หลักการสื่อสาร ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม ภาควิชาฯ มีการจัดการประกวดโครงงานดีเด่นประจำปี ทุกปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-camp) สำหรับให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายมาเข้าค่ายเพื่อทดลองและทดสอบความสามารถในการเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหญ่ต่อไป และให้รุ่นพี่ได้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับน้อง ๆ และยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จมากมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นวิศวกรอาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นางสาวเลขา สงตาล

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9057
lekha.son@mail.kmutt.ac.th

นางรุ้งเพชร ดอกบัว

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9071
rungpetch.jai@mail.kmutt.ac.th

นายอุดร สระตันติ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
02-470-9072
udon.sar@mail.kmutt.ac.th

นายณรงค์ อนันสุข

นายช่างเทคนิค
02-470-9058
narong.ana@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่