วิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก่อตั้งเมื่อปี 2503 มีนโยบายในการมุ่งสร้างบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารอุตสาหกรรมในภาคการผลิตและภาคการบริการ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาทุกคน มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี วิศวกรจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ภาควิชามุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านปฏิบัติ มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีทั้งอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือที่มีมาตรฐานและห้องปฏิบัติการที่เป็นหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) อาทิเช่น หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ ห้องปฏิบัติการตัดและขึ้นรูปโลหะ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลโรงงานสมัยใหม่ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และยังมีความร่วมมือจากภาคเอกชนและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกมากมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineering: PE) มจธ. เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญของทั้งกลุ่มวิชา Production Engineering และ Industrial Engineering ควบคู่และสอดคล้องกันไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการ ศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมการผลิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านโลหะวิทยา เทคโลยีการเชื่อมและโลหะแผ่น พร้อมด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน ควบคุมระบบการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารองค์กรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเชิงระบบ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนกว่าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยแห่งอื่น นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการต้องปฏิบัติวิชาการทางวิศวกรรมแขนงต่างๆ อย่างครบถ้วนตามเอกลักษณ์แห่งความเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อความเป็นวิศวกรที่รู้งานสู้งานแบบอย่าง วิศวกรบางมด และ ได้เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจเพิ่มเติม โดยนักศึกษาปี 4 ที่เลือกลงวิชา สหกิจศึกษาในภาคการ ศึกษาที่ 2 จะเข้าไปทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมในเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronic Engineering: MCE) สำหรับ มจธ. เป็นหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนงานทางด้านการผลิต โดยมีความสามารถในการผสมผสานความรู้จากแต่ละสาขาวิชาทั้งอุตสาหการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และกลศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ในการออกแบบ สร้าง และควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตได้ รวมถึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเมคคาทรอนิกส์ได้

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี การดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ผล การดำเนินงานวิจัยและทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสได้นำความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงงานหรือภาคบริการ พัฒนาองค์กรไปสู่ระดับ World Class รับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน พัฒนา ค้นคว้าหาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นผู้นำ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติการ และงานวิจัย การตรวจสอบโครงสร้างและการสร้างแบบจำลองโลหะประเภทต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกฝึกฝนใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาหลักที่นักศึกษาเลือกอีกด้วย

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเชื่อม

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล สามารถวิจัยและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรยึดหลักผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม ด้านการออกแบบงานเชื่อม และการจำลองแบบด้านโลหะวิทยาและงานเชื่อม และด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคุณภาพ

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถสูงในระดับดุษฎีบัณฑิตในการทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านโลหะวิทยา การหล่อโลหะ การเชื่อมโลหะและพลาสติก การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การควบคุมคุณภาพและระบบการผลิต การบริหารจัดการองค์กรเชิงปฏิบัติการ การบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และเอกชน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความสามารถเข้าร่วมทำงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งการผลิตและการบริการ ตามแต่ละสาขาที่ได้ศึกษามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การบินไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทร่วมทุนข้ามชาติ ส่วนหนึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัวและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี และส่วนหนึ่งศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของคณะ

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.คุณวันไชย เพชรรักษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยตัวแทน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 10 คน

นักศึกษาวิศว มจธ. คว้าราลวัล ASEAN INNOVATION DESIGN 2017

Posted on16 Nov 2017
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค้วารางวัลกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ASEAN INNOVATION DESIGN 2017 จาก ณ สะหวัน-ไอเต็ก แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 – 14 ตุลาคม พ.ศ.2560  

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวราตรี รอดแก้ว

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-8352
ratree.rod@mail.kmutt.ac.th

นางสาวณธิกา ยิ้มวิไล

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9177
natika.yim@mail.kmutt.ac.th

นายสุธี สังข์เทศ

นายช่างเทคนิค
02-470-9189
sutee.san@mail.kmutt.ac.th

นายไพโรจน์ กรุยทอง

นายช่างเทคนิค
02-470-9195
pairotch.kru@mail.kmutt.ac.th

นายสุธีภรณ์ เครือวงศ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9196
sutheeporn.kru@mail.kmutt.ac.th

นายคมกริช กองสินหลาก

นายช่างเทคนิค
02-470-9198
khomkrit.kon@mail.kmutt.ac.th

นายราชศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นายช่างเทคนิค
rajcharsak.san@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่