วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ แก้ว และวัสดุผสม มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นงาน ใช้สำหรับการปาดผิว การตัด การอบชุบ การชุบเคลือบผิว และการใช้วัสดุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงลดต้นทุนการผลิต ภาควิชามีผลงานวิจัยทางด้านการขึ้นรูปโลหะที่เข้มแข็งและโดดเด่น ประกอบกับความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุที่หลากหลาย ทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นวิศวกรมืออาชีพในภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หลักสูตรปริญญาโทและเอก 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเป็นวิศวกรที่ทำงานทางด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก รวมถึงเครื่องมืออุตสาหกรรมอื่นๆ การเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุวิศวกรรมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ การควบคุมกรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า และการวางแผนการผลิต ขณะนี้บัณฑิตสาขาวิชานี้กำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถทำงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ด้วยคุณภาพและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมวัสดุ ก็สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆได้เช่นกัน แต่จะมีความสามารถเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์ ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ เลือกใช้วัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆได้อย่างหลากหลาย อาทิ โลหะ พอลิเมอร์ แก้ว เซรามิกส์ และวัสดุผสม ที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตวัสดุนั้นๆมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพื้นผิวโดยเฉพาะเทคนิคการเคลือบผิวด้วยสูญญากาศเป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุวิศวกรรม และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เช่น กล้องจุลทัศน์อิเลคตรอน การวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ชนิดต่างๆ จากความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆนี้ จึงให้ให้บัญฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมการผลิตรวมทั้ง การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ต้นทุน อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งในและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จะมีความรู้ทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยสามารถออกแบบและควบคุมการผลิตตั้งแต่วัสดุจนถึงกระบวนการ การประกอบผลิตภัณฑ์ยานยนต์และอะไหล่ เพื่อให้คุณภาพ ทันเวลาและลดต้นทุนการผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน และอาจเป็นเจ้าของกิจการในการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ได้ อีกทั้งยังนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

นางกรกนก แตงอ่อน

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9219
kanakon.uam@mail.kmutt.ac.th

นางนพคุณ แท่นมาก

พนักงานช่วยบริหาร
02-470-9213
noppakun.tan@mail.kmutt.ac.th

นายณรงค์เดช จันทวงษ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9014
narongdej-cha@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่