Category

Civil Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560

Posted on04 Sep 2017
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง “กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2560-2564” waraporn