Category

News

ผศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์

Posted on04 Sep 2017
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี waraporn

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560

Posted on04 Sep 2017
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง “กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2560-2564” waraporn