14 Nov 2017

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมภาคฯโยธา

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการบรรยายแนะนำภาควิชาฯโดย ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานคณะทำงานด้านกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานด้านการบริการวิชาการ อธิบายวัตถุประสงค์ของการรับทดสอบวัสดุ ขั้นตอนการทำงาน และรูปแบบโครงสร้างของทีมงาน ที่ห้องประชุมของภาคฯ จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมและขอดูระบบการทำงานในสำนักงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำกลับไปปรับใช้กับที่ทำงานต่อไป