4 Sep 2017

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง “กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2560-2564” ณ โรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรีวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดสัมมนา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้แบ่งหัวข้อการสัมมนาเป็น 2 หัวข้อได้แก่ 1.เรื่องการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 2.เรื่องการวิจัย บริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ทบทวนการดำเนินงานของภาควิชาฯ ที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานของภาควิชาในปี 2560-2564 เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรของภาควิชาฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯ และยังสร้างความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในภาควิชาฯ