ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หน้าแรก   ทุนการศึกษา   ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก (ก่อนเข้าศึกษา)

  • ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นและทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสนับสนุนกลุ่มวิจัยระดับปริญญาโท ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
  • ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัย หรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาปัจจุบัน

  • ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) / ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ช่วยวิจัยรับผิดชอบงานในโครงการวิจัย/ช่วยวิจัย ร่วมกับอาจารย์/นักวิจัย ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยสอน ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-470-8097-98, 8107
โทรสาร : 02-427-8100
Email : financial.aid@mail.kmutt.ac.th
เว็บไซต์http://financialaid.kmutt.ac.th
Facebook : งานทุนการศึกษา มจธ.

Follow Us

ติดตามเราได้ที่