29 Mar 2018

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ. ได้ทำงานวิจัยและผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการให้ทุน วงเงินทุนวิจัย รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยผู้มีคุณสมบัติอยู่ในช่วงรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ สกอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.trf.or.th/2013-12-01-17-16-24