29 Mar 2018

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยผู้เข้าข่ายรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 7 ปี สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ต้องทำงานประจำอยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ SCOPUS มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวงเงินงบประมาณต่อโครงการไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.trf.or.th/2013-12-01-17-16-24