8 Jul 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านช่าง (Hands On) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ Hands On 2019 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนรวม 600 (SCL 216) คณะวิทยาศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความตั้งใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะปฏิบัติแบบมืออาชีพแก่นักศึกษา ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ ให้สมกับชื่อเสียงด้านการผลิตวิศวกรที่มีทักษะปฏิบัติยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับมายาวนานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม และวันที่ 1-2, 7-9 สิงหาคม 2562 มีนักศึกษาใหม่ที่จะต้องเขาร่วมทั้งสิ้นประมาณ 1,400 คน โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติครบทั้ง 4 กลุ่มทักษะ คือ กลุ่มทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มทักษะวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มทักษะวิศวกรรมเคมี และกลุ่มทักษะด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง โดยทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดห้องปฏิบัติการและจัดทีมวิทยากร ที่ประกอบไปด้วย อาจารย์ นายช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษารุ่นพี่ มาเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกทักษะแก่นักศึกษา และศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) เป็นผู้อบรม Train of the Trainer ให้กับทีมวิทยากร นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพันธมิตรในการให้การสนับสนุนการฝึกอบรม ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ให้การสนับสนุนโดยมอบสายไฟฟ้าขนาด 3 x 1.5 มม2 ความยาวรวม 4,200 เมตร บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ เต้ารับ 3 รู (L+N+G) แบบคูณสอง พร้อมหน้ากากจำนวน 700 ชุด บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด ให้การสนับสนุนโดยมอบปลั๊กตัวผู้จำนวน 1400 ตัว และฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง ให้ความอนุเคราะห์หนังสือคู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อมอบให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะด้านไฟฟ้าอีกจำนวนหนึ่ง

สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท