5 Jul 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดโครงการสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี จัดโครงการสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

เพื่อสร้างค้วามเข้าใจ Action Plan ภายใต้ Strategic Project คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยช่วงเช้า เป็นการนำเสนอทิศทางของคณะวิศวฯ โดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกำหนดรูปแบบเพื่อทำความเข้าใจ Action Plan ภายใต้ Strategic Project ของคณะฯ และภาควิชา โดย ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองการทำความเข้าใจ ตามหมวดยุทธศาสตร์ โดยรองคณบดีแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบของและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการสื่อสารทิศทางที่ทำให้บุคลากรคณะวิศวฯ รวมทั้งภาควิชา ได้เห็นเป้าหมายเดียวกัน พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ในสิ่งที่ยังต้องพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งในด้านการบริหาร ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน