20 Mar 2019

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มอบครุภัณฑ์ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการศึกษา และการวิจัย

โดยคุณอวยชัย ศิริวจนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ และ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ศุภกิตติ์ โชติโก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นผู้รับมอบ ครุภัณฑ์ให้กับทางภาควิชา มีรายการดังนี้ 1. High Voltage Transformer ( 10kVA 1Ph 50Hz 220-100,000V) มูลค่า 530,000 บาท 2. High Current Transformer (10kVA 1Ph 50Hz 220-1.0V (10,000A) มูลค่า 200,000 บาท 3.Phase Shift Transformer (5kVA 3Ph 2 x 380V – 4 X 173V) มูลค่า 250,000 บาท รวมมูลค่า 980,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3