8 Feb 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ชลิต อิสดัสทรี จำกัด

วันที่ 26 มกราคม 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ชลิต อิสดัสทรี จำกัด

โดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบอำนาจจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้แทนในการลงนามครั้งนี้ พร้อมทั้ง ดร.สมพร เพียรสุขมณี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และทางบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด นำโดย นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด และนางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด การลงนามครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และการพัฒนาการนักศึกษา เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรองรับเทคโนโลยีใหม่